نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آشوب تورانی رویکرد تقابلی منظومۀ صولت فاروقی با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 201-216]
 • آفاق معرفت بررسی نارساییها و کاستیهای تصحیح رسالۀ تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی و لزوم تصحیح مجدد آن [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 309-323]
 • آموزش عربیّت دو اثر فارسی در مجموعۀ 1511 کتابخانۀ ملی ملک مورخ 517- 519ق؛ با اشارتی به انتقال آثار شیعی و آموزش عربیت در نیشابور سدۀ پنجم و ششم هجری [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 285-308]

ا

 • ابوالحسن غفاری تطبیق سبک‌شناسی برخی از نگاره‌های نسخۀ خطی هزار و یک شب با تصاویر چاپ سنگی رموز حمزه، به منظور شناسایی یکی از نقاشان نسخۀ خطی هزار و یک شب [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 73-91]
 • ابوالمعالی نحاس رازی تحقیق در اشعار پراکندۀ ابوالمعالی نحاس رازی [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 313-327]
 • ابونصر بن صاعد الالمعی دو اثر فارسی در مجموعۀ 1511 کتابخانۀ ملی ملک مورخ 517- 519ق؛ با اشارتی به انتقال آثار شیعی و آموزش عربیت در نیشابور سدۀ پنجم و ششم هجری [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 285-308]
 • ابویعقوب سجستانی نکاتی دربارۀ کشف‌المحجوب ابویعقوب سجستانی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 189-199]
 • احمدبن محمد المیدانی دو اثر فارسی در مجموعۀ 1511 کتابخانۀ ملی ملک مورخ 517- 519ق؛ با اشارتی به انتقال آثار شیعی و آموزش عربیت در نیشابور سدۀ پنجم و ششم هجری [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 285-308]
 • احوال و اخبار برمکیان ریشه‌یابی برخی از حکایات کتاب احوال و اخبار برمکیان و رفع پاره‌ای از کاستی‌های آن با تکیه بر منابع جنبی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 217-234]
 • احوال و اخبار برمکیان بررسی انتقادی تصحیح کتاب «احوال و اخبار برمکیان» [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 167-183]
 • اسب گونه‌ای از بازی شطرنج در شاهنامۀ فردوسی و سنجش آن با انواع دیگر [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 101-120]
 • اسماعیلیه نکاتی دربارۀ کشف‌المحجوب ابویعقوب سجستانی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 189-199]
 • اشعار پراکنده تحقیق در اشعار پراکندۀ ابوالمعالی نحاس رازی [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 313-327]
 • اشعار ترکی بررسی نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی اشعار ترکی مولانا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 47-76]
 • اضطراب تأثیر رویکرد تقابلی منظومۀ صولت فاروقی با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 201-216]
 • التوسل الی الترسل بررسی نسخۀ چاپی التوسل الی الترسل بهاءالدین بغدادی و معرفی نسخ نویافته [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 347-368]
 • اللمع ما به کجاییم و امانت کجاست (نقد ترجمۀ فارسی اللمع فی التصوف) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 293-311]
 • الیُمنی صدرالأفاضل خوارزمی و جایگاه ادبی و تاریخی کتاب الیُمنِی فی شرح الیَمینِی [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 121-139]
 • انتقال آثار شیعی دو اثر فارسی در مجموعۀ 1511 کتابخانۀ ملی ملک مورخ 517- 519ق؛ با اشارتی به انتقال آثار شیعی و آموزش عربیت در نیشابور سدۀ پنجم و ششم هجری [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 285-308]
 • انسان کامل ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیزبن محمد نسفی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 325-345]
 • انواع جعل و تزویر بررسی انواع جعل و تزویر در نسخه‌های خطی با استناد به نمونه‌هایی از آن [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 265-291]

ب

 • بازی شطرنج بوزرجمهر و سفیر هند چگونگی روند ترکیب‌بندی در نگاره‌های ایرانی؛ مورد پژوهشی: نگارۀ «بازی شطرنج بوزرجمهر و سفیر هند» از نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 9-32]
 • برامکه ریشه‌یابی برخی از حکایات کتاب احوال و اخبار برمکیان و رفع پاره‌ای از کاستی‌های آن با تکیه بر منابع جنبی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 217-234]
 • برامکه بررسی انتقادی تصحیح کتاب «احوال و اخبار برمکیان» [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 167-183]
 • بنیان اساطیری روایت تأملی در داستان کیومرث (خشم، جنگ و یا چشمِ کیهان‌خدیو؟) [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 93-107]
 • بهاءالدین بغدادی بررسی نسخۀ چاپی التوسل الی الترسل بهاءالدین بغدادی و معرفی نسخ نویافته [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 347-368]
 • بهمنیار بررسی نسخۀ چاپی التوسل الی الترسل بهاءالدین بغدادی و معرفی نسخ نویافته [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 347-368]

ت

 • تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی بررسی نارساییها و کاستیهای تصحیح رسالۀ تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی و لزوم تصحیح مجدد آن [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 309-323]
 • تدبیر مبتدی دو اثر فارسی در مجموعۀ 1511 کتابخانۀ ملی ملک مورخ 517- 519ق؛ با اشارتی به انتقال آثار شیعی و آموزش عربیت در نیشابور سدۀ پنجم و ششم هجری [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 285-308]
 • ترکی نقد و بررسی کتاب «فرهنگ نصیری» [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 33-49]
 • ترکیب‌بندی چگونگی روند ترکیب‌بندی در نگاره‌های ایرانی؛ مورد پژوهشی: نگارۀ «بازی شطرنج بوزرجمهر و سفیر هند» از نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 9-32]
 • تسخیر بصره پانزده سند نویافته از نادرشاه افشار به زبان عربی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 109-131]
 • تصحیح ریشه‌یابی برخی از حکایات کتاب احوال و اخبار برمکیان و رفع پاره‌ای از کاستی‌های آن با تکیه بر منابع جنبی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 217-234]
 • تصحیح طرزی نابهنجاریده و تأسف‌بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 257-283]
 • تصحیح ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیزبن محمد نسفی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 325-345]
 • تصحیح نقد و بررسی تصحیح «سفینۀ شاعران قدیم» (نسخۀ سنا 651) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 33-45]
 • تصحیح پیشنهادی برای تصحیح چند لغت در متون فارسی ـ عبری [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 329-355]
 • تصحیح انتقادی تأملی در داستان کیومرث (خشم، جنگ و یا چشمِ کیهان‌خدیو؟) [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 93-107]
 • تصحیح انتقادی بررسی نارساییها و کاستیهای تصحیح رسالۀ تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی و لزوم تصحیح مجدد آن [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 309-323]
 • تصحیح متن نسخه‌ای معتبر از دیوان سیدحسن غزنوی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 51-71]
 • تصحیح متن بررسی انتقادی تصحیح کتاب «احوال و اخبار برمکیان» [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 167-183]
 • تصحیح نسخه نقد و بررسی کتاب «فرهنگ نصیری» [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 33-49]
 • تصحیف ریشه‌یابی برخی از حکایات کتاب احوال و اخبار برمکیان و رفع پاره‌ای از کاستی‌های آن با تکیه بر منابع جنبی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 217-234]
 • تصحیف نقد و بررسی تصحیح «سفینۀ شاعران قدیم» (نسخۀ سنا 651) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 33-45]
 • تصحیف بررسی انتقادی تصحیح کتاب «احوال و اخبار برمکیان» [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 167-183]
 • تصحیف پیشنهادی برای تصحیح چند لغت در متون فارسی ـ عبری [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 329-355]
 • تعلیقات طرزی نابهنجاریده و تأسف‌بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 257-283]
 • تناسخ نکاتی دربارۀ کشف‌المحجوب ابویعقوب سجستانی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 189-199]

ج

 • جعل و تزویر بررسی انواع جعل و تزویر در نسخه‌های خطی با استناد به نمونه‌هایی از آن [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 265-291]
 • جلدهای رقم‌دار رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 185-230]
 • جلدهای روغنی رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 185-230]
 • جلدهای لاکی رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 185-230]
 • جُنگها تحقیق در اشعار پراکندۀ ابوالمعالی نحاس رازی [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 313-327]

چ

ح

 • حکمت نقدی بر احادیث و قصص مثنوی (تأثیر فرهنگ و ادب ایران قبل از اسلام در مثنوی) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 141-166]
 • حلقۀ آموزشی نیشابور دو اثر فارسی در مجموعۀ 1511 کتابخانۀ ملی ملک مورخ 517- 519ق؛ با اشارتی به انتقال آثار شیعی و آموزش عربیت در نیشابور سدۀ پنجم و ششم هجری [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 285-308]

خ

 • خوارزم صدرالأفاضل خوارزمی و جایگاه ادبی و تاریخی کتاب الیُمنِی فی شرح الیَمینِی [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 121-139]
 • خوارزمی صدرالأفاضل خوارزمی و جایگاه ادبی و تاریخی کتاب الیُمنِی فی شرح الیَمینِی [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 121-139]
 • خیام بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجدهمگر با استناد به نسخۀ 697 ق موزۀ بریتانیا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 231-263]

د

 • درست‌نمایی تأملی در داستان کیومرث (خشم، جنگ و یا چشمِ کیهان‌خدیو؟) [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 93-107]
 • دو بیت نویافته بررسی برخی مجموعه‌های شعری رودکی و دو بیت تازۀ منسوب به او [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 235-256]
 • دورۀ صفوی دیباچۀ مرقع شاه محمد مذهب [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 77-99]
 • دیباچه دیباچۀ مرقع شاه محمد مذهب [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 77-99]
 • دیوان ظهیر فاریابی پژوهشی در احوال و آثار شمس سُجاسی (بر اساس منشآت منتشرنشدۀ او) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 9-32]
 • دیوان کبیر بررسی نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی اشعار ترکی مولانا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 47-76]

ر

 • رابطة بینامتنی تأملی در داستان کیومرث (خشم، جنگ و یا چشمِ کیهان‌خدیو؟) [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 93-107]
 • رباعیات بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجدهمگر با استناد به نسخۀ 697 ق موزۀ بریتانیا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 231-263]
 • رخ گونه‌ای از بازی شطرنج در شاهنامۀ فردوسی و سنجش آن با انواع دیگر [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 101-120]
 • رساله‌ای عرفانی نظری سبک‌شناختی در رساله‌‌ای عرفانی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 145-163]
 • رقم مذهب رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 185-230]
 • رقم نقاش رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 185-230]
 • رموز حمزه تطبیق سبک‌شناسی برخی از نگاره‌های نسخۀ خطی هزار و یک شب با تصاویر چاپ سنگی رموز حمزه، به منظور شناسایی یکی از نقاشان نسخۀ خطی هزار و یک شب [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 73-91]

س

 • ساختار خط پیشنهادی برای تصحیح چند لغت در متون فارسی ـ عبری [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 329-355]
 • ساختار شبکه‌ای شکل چگونگی روند ترکیب‌بندی در نگاره‌های ایرانی؛ مورد پژوهشی: نگارۀ «بازی شطرنج بوزرجمهر و سفیر هند» از نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 9-32]
 • ساده‌نمایی تأملی در داستان کیومرث (خشم، جنگ و یا چشمِ کیهان‌خدیو؟) [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 93-107]
 • سالمیه ما به کجاییم و امانت کجاست (نقد ترجمۀ فارسی اللمع فی التصوف) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 293-311]
 • سبک‌شناسی نظری سبک‌شناختی در رساله‌‌ای عرفانی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 145-163]
 • سبک‌شناسی بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجدهمگر با استناد به نسخۀ 697 ق موزۀ بریتانیا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 231-263]
 • سبکشناسی تطبیق سبک‌شناسی برخی از نگاره‌های نسخۀ خطی هزار و یک شب با تصاویر چاپ سنگی رموز حمزه، به منظور شناسایی یکی از نقاشان نسخۀ خطی هزار و یک شب [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 73-91]
 • سراج ما به کجاییم و امانت کجاست (نقد ترجمۀ فارسی اللمع فی التصوف) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 293-311]
 • سفینه‌ها تحقیق در اشعار پراکندۀ ابوالمعالی نحاس رازی [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 313-327]
 • سفینۀ شاعران قدیم نقد و بررسی تصحیح «سفینۀ شاعران قدیم» (نسخۀ سنا 651) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 33-45]
 • سنا 651 نقد و بررسی تصحیح «سفینۀ شاعران قدیم» (نسخۀ سنا 651) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 33-45]
 • سیداشرف نسخه‌ای معتبر از دیوان سیدحسن غزنوی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 51-71]
 • سیدحسن غزنوی نسخه‌ای معتبر از دیوان سیدحسن غزنوی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 51-71]

ش

 • شاعران قرن ششم نقد و بررسی تصحیح «سفینۀ شاعران قدیم» (نسخۀ سنا 651) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 33-45]
 • شاه محمد مذهب دیباچۀ مرقع شاه محمد مذهب [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 77-99]
 • شاهنامة فردوسی تأملی در داستان کیومرث (خشم، جنگ و یا چشمِ کیهان‌خدیو؟) [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 93-107]
 • شاهنامه گونه‌ای از بازی شطرنج در شاهنامۀ فردوسی و سنجش آن با انواع دیگر [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 101-120]
 • شاهنامه‌سرایی رویکرد تقابلی منظومۀ صولت فاروقی با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 201-216]
 • شاهنامۀ بایسنقری چگونگی روند ترکیب‌بندی در نگاره‌های ایرانی؛ مورد پژوهشی: نگارۀ «بازی شطرنج بوزرجمهر و سفیر هند» از نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 9-32]
 • شرح الیمینی صدرالأفاضل خوارزمی و جایگاه ادبی و تاریخی کتاب الیُمنِی فی شرح الیَمینِی [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 121-139]
 • شطرنج گونه‌ای از بازی شطرنج در شاهنامۀ فردوسی و سنجش آن با انواع دیگر [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 101-120]
 • شعر قرن پنجم و ششم نسخه‌ای معتبر از دیوان سیدحسن غزنوی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 51-71]
 • شمس سجاسی پژوهشی در احوال و آثار شمس سُجاسی (بر اساس منشآت منتشرنشدۀ او) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 9-32]

ص

 • صدرالأفاضل صدرالأفاضل خوارزمی و جایگاه ادبی و تاریخی کتاب الیُمنِی فی شرح الیَمینِی [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 121-139]
 • صدرالدین قونوی بررسی نارساییها و کاستیهای تصحیح رسالۀ تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی و لزوم تصحیح مجدد آن [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 309-323]
 • صولت فاروقی رویکرد تقابلی منظومۀ صولت فاروقی با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 201-216]

ط

 • طرزی طرزی نابهنجاریده و تأسف‌بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 257-283]

ع

 • عزیز نسفی ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیزبن محمد نسفی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 325-345]

غ

 • غنیة الشّهوات فی جمل الادوات دو اثر فارسی در مجموعۀ 1511 کتابخانۀ ملی ملک مورخ 517- 519ق؛ با اشارتی به انتقال آثار شیعی و آموزش عربیت در نیشابور سدۀ پنجم و ششم هجری [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 285-308]

ف

 • فارسی نقد و بررسی کتاب «فرهنگ نصیری» [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 33-49]
 • فارسی ـ عبری پیشنهادی برای تصحیح چند لغت در متون فارسی ـ عبری [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 329-355]
 • فارسی میانه بررسی نسخه‌های خطی متن پهلوی نامه‌های منوچهر [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 133-144]
 • فتح بغداد پانزده سند نویافته از نادرشاه افشار به زبان عربی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 109-131]
 • فرائدالسلوک پژوهشی در احوال و آثار شمس سُجاسی (بر اساس منشآت منتشرنشدۀ او) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 9-32]
 • فرامین عربی پانزده سند نویافته از نادرشاه افشار به زبان عربی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 109-131]
 • فردوسی گونه‌ای از بازی شطرنج در شاهنامۀ فردوسی و سنجش آن با انواع دیگر [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 101-120]
 • فردوسی‌ستیزی رویکرد تقابلی منظومۀ صولت فاروقی با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 201-216]
 • فرهنگ ایران باستان نقدی بر احادیث و قصص مثنوی (تأثیر فرهنگ و ادب ایران قبل از اسلام در مثنوی) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 141-166]
 • فرهنگ عربی نقدی بر احادیث و قصص مثنوی (تأثیر فرهنگ و ادب ایران قبل از اسلام در مثنوی) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 141-166]
 • فرهنگ نصیری نقد و بررسی کتاب «فرهنگ نصیری» [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 33-49]
 • فن خط‌کشی سنتی اسلامی چگونگی روند ترکیب‌بندی در نگاره‌های ایرانی؛ مورد پژوهشی: نگارۀ «بازی شطرنج بوزرجمهر و سفیر هند» از نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 9-32]

ق

 • قبایل عرب پانزده سند نویافته از نادرشاه افشار به زبان عربی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 109-131]
 • قتیل لاهوری هفت تماشای قتیل لاهوری و نسخه‌های آن [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 165-187]
 • قطران بررسی برخی مجموعه‌های شعری رودکی و دو بیت تازۀ منسوب به او [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 235-256]
 • قُندزی بررسی برخی مجموعه‌های شعری رودکی و دو بیت تازۀ منسوب به او [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 235-256]

ک

 • کتابخانه و موزۀ ملی ملک رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 185-230]
 • کشف‌المحجوب نکاتی دربارۀ کشف‌المحجوب ابویعقوب سجستانی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 189-199]

گ

 • گفتارنوشت نظری سبک‌شناختی در رساله‌‌ای عرفانی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 145-163]

م

 • متون تاریخی ریشه‌یابی برخی از حکایات کتاب احوال و اخبار برمکیان و رفع پاره‌ای از کاستی‌های آن با تکیه بر منابع جنبی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 217-234]
 • متون تاریخی بررسی انتقادی تصحیح کتاب «احوال و اخبار برمکیان» [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 167-183]
 • متون فارسی دو اثر فارسی در مجموعۀ 1511 کتابخانۀ ملی ملک مورخ 517- 519ق؛ با اشارتی به انتقال آثار شیعی و آموزش عربیت در نیشابور سدۀ پنجم و ششم هجری [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 285-308]
 • مثنوی نقدی بر احادیث و قصص مثنوی (تأثیر فرهنگ و ادب ایران قبل از اسلام در مثنوی) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 141-166]
 • مجالس نظری سبک‌شناختی در رساله‌‌ای عرفانی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 145-163]
 • مجد همگر بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجدهمگر با استناد به نسخۀ 697 ق موزۀ بریتانیا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 231-263]
 • مجموعه رسائل ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیزبن محمد نسفی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 325-345]
 • مجموعه‌های شعری رودکی بررسی برخی مجموعه‌های شعری رودکی و دو بیت تازۀ منسوب به او [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 235-256]
 • مرقع دیباچۀ مرقع شاه محمد مذهب [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 77-99]
 • مرقع گلشن دیباچۀ مرقع شاه محمد مذهب [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 77-99]
 • مقدمه طرزی نابهنجاریده و تأسف‌بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 257-283]
 • منابع جنبی ریشه‌یابی برخی از حکایات کتاب احوال و اخبار برمکیان و رفع پاره‌ای از کاستی‌های آن با تکیه بر منابع جنبی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 217-234]
 • منشآت پژوهشی در احوال و آثار شمس سُجاسی (بر اساس منشآت منتشرنشدۀ او) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 9-32]
 • مولوی بررسی نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی اشعار ترکی مولانا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 47-76]
 • مولوی نقدی بر احادیث و قصص مثنوی (تأثیر فرهنگ و ادب ایران قبل از اسلام در مثنوی) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 141-166]
 • میرزا حسن اصفهانی تطبیق سبک‌شناسی برخی از نگاره‌های نسخۀ خطی هزار و یک شب با تصاویر چاپ سنگی رموز حمزه، به منظور شناسایی یکی از نقاشان نسخۀ خطی هزار و یک شب [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 73-91]
 • میرعلی هروی دیباچۀ مرقع شاه محمد مذهب [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 77-99]

ن

 • نادرشاه افشار پانزده سند نویافته از نادرشاه افشار به زبان عربی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 109-131]
 • نامه‌های منوچهر بررسی نسخه‌های خطی متن پهلوی نامه‌های منوچهر [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 133-144]
 • نجفقلی حبیبی بررسی نارساییها و کاستیهای تصحیح رسالۀ تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی و لزوم تصحیح مجدد آن [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 309-323]
 • نسخ خطی رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 185-230]
 • نسخه طرزی نابهنجاریده و تأسف‌بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 257-283]
 • نسخه‌پژوهی بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجدهمگر با استناد به نسخۀ 697 ق موزۀ بریتانیا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 231-263]
 • نسخه خطی بررسی انواع جعل و تزویر در نسخه‌های خطی با استناد به نمونه‌هایی از آن [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 265-291]
 • نسخه‌شناسی بررسی نسخه‌های خطی متن پهلوی نامه‌های منوچهر [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 133-144]
 • نسخه‌شناسی بررسی نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی اشعار ترکی مولانا [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 47-76]
 • نسخه‌های زردشتی بررسی نسخه‌های خطی متن پهلوی نامه‌های منوچهر [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 133-144]
 • نسخۀ خطی هفت تماشای قتیل لاهوری و نسخه‌های آن [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 165-187]
 • نقد نقد و بررسی کتاب «فرهنگ نصیری» [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 33-49]
 • نقد بررسی برخی مجموعه‌های شعری رودکی و دو بیت تازۀ منسوب به او [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 235-256]
 • نویسه پیشنهادی برای تصحیح چند لغت در متون فارسی ـ عبری [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 329-355]
 • نیکلسون ما به کجاییم و امانت کجاست (نقد ترجمۀ فارسی اللمع فی التصوف) [دوره 13، شماره 56، 1394، صفحه 293-311]

و

 • ویژگیهای زبانی نظری سبک‌شناختی در رساله‌‌ای عرفانی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 145-163]

ه

 • هارولد بلوم رویکرد تقابلی منظومۀ صولت فاروقی با شاهنامۀ فردوسی [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 201-216]
 • هزار و یک شب تطبیق سبک‌شناسی برخی از نگاره‌های نسخۀ خطی هزار و یک شب با تصاویر چاپ سنگی رموز حمزه، به منظور شناسایی یکی از نقاشان نسخۀ خطی هزار و یک شب [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 73-91]
 • هفت تماشا هفت تماشای قتیل لاهوری و نسخه‌های آن [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 165-187]
 • هنجارستیزی زبانی طرزی نابهنجاریده و تأسف‌بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 257-283]
 • هندوان هفت تماشای قتیل لاهوری و نسخه‌های آن [دوره 13، شماره 57، 1394، صفحه 165-187]