نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبلۀ فرنگ کهن‌ترین گزارش‌های فارسی دربارۀ «آتشک» (شیوع سیفلیس در ایران و تأثیرپذیری پزشکان ایرانی از منابع اروپایی) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 153-175]
 • آتشک کهن‌ترین گزارش‌های فارسی دربارۀ «آتشک» (شیوع سیفلیس در ایران و تأثیرپذیری پزشکان ایرانی از منابع اروپایی) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 153-175]
 • آداب معنوی آراء و آداب معنوی در رسالات آموزشی خوشنویسی (رسالات فارسی سده‌های ۸ تا ۱۲ هجری) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 129-152]
 • آداب‌‌نامه‌های مشق آراء و آداب معنوی در رسالات آموزشی خوشنویسی (رسالات فارسی سده‌های ۸ تا ۱۲ هجری) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 129-152]
 • آراء معنوی آراء و آداب معنوی در رسالات آموزشی خوشنویسی (رسالات فارسی سده‌های ۸ تا ۱۲ هجری) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 129-152]

ا

 • ابن‌فارض آیا ترجمۀ منظوم «تائیۀ کبری» از جامی است؟ (بررسی سبک‌شناسانۀ منظومه‌ای منتسب به نورالدین عبدالرحمن جامی) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 9-32]
 • ابوالقاسم حمزه تفسیر یک قصیده، تشخیص یک مزار (سفرنامۀ منظوم حسن بن حمزۀ طبری به طوس و مزار پدرش ابوالقاسم در مامطیر) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 131-148]
 • ابوروح محمّد بن منصور جرجانی میل در چشمِ جهان‌بینش کشید! (نورالعیون زرّین‌دست و تصحیح آن) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 93-130]
 • ابوشکور بلخی ملاحظاتی دربارۀ تحفۀ الملوک و تصحیح مجدّد آن [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 51-74]
 • التعبیر القادری کتابُ الناصری فی ترجمةِ کتابِ القادری فی التّعبیر؛ ترجمۀ فارسی مورّخ 692ق (با نکاتی دربارۀ اصل عربی کتاب و مؤلّفِ آن) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 33-50]
 • الناصری فی ترجمة کتاب القادری کتابُ الناصری فی ترجمةِ کتابِ القادری فی التّعبیر؛ ترجمۀ فارسی مورّخ 692ق (با نکاتی دربارۀ اصل عربی کتاب و مؤلّفِ آن) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 33-50]
 • امامزاده قاسم تفسیر یک قصیده، تشخیص یک مزار (سفرنامۀ منظوم حسن بن حمزۀ طبری به طوس و مزار پدرش ابوالقاسم در مامطیر) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 131-148]
 • امام علی(ع) غدیریۀ قاضى نظام‌‏الدین اصفهانى (تصحیح، تحلیل، شرح و ترجمه) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 9-37]
 • ایران و عثمانی بررسی انتقادی چاپِ «رسالۀ تحقیقات سرحدیه» [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 177-208]

ب

 • بدخوانی چند قاعده در کشف تصحیفات متون [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 185-214]
 • بررسی سبک‌شناختی آیا ترجمۀ منظوم «تائیۀ کبری» از جامی است؟ (بررسی سبک‌شناسانۀ منظومه‌ای منتسب به نورالدین عبدالرحمن جامی) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 9-32]
 • بستان العارفین بررسی معانی و شواهد واژۀ «کنیسه» در متون فارسی و عربی [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 209-222]
 • بندار رازی ابیات فهلوی بُندار رازی در جُنگ 14456 کتابخانۀ گنج‌بخش [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 77-92]
 • بهاءالدوله حسینی نوربخش کهن‌ترین گزارش‌های فارسی دربارۀ «آتشک» (شیوع سیفلیس در ایران و تأثیرپذیری پزشکان ایرانی از منابع اروپایی) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 153-175]
 • بوستان سعدی ملاحظاتی دربارۀ تحفۀ الملوک و تصحیح مجدّد آن [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 51-74]
 • بیخ چینی کهن‌ترین گزارش‌های فارسی دربارۀ «آتشک» (شیوع سیفلیس در ایران و تأثیرپذیری پزشکان ایرانی از منابع اروپایی) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 153-175]

ت

 • تائیۀ کبری آیا ترجمۀ منظوم «تائیۀ کبری» از جامی است؟ (بررسی سبک‌شناسانۀ منظومه‌ای منتسب به نورالدین عبدالرحمن جامی) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 9-32]
 • تحدید حدود بررسی انتقادی چاپِ «رسالۀ تحقیقات سرحدیه» [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 177-208]
 • تحفة الملوک ملاحظاتی دربارۀ تحفۀ الملوک و تصحیح مجدّد آن [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 51-74]
 • تذکرة‌الکحّالین میل در چشمِ جهان‌بینش کشید! (نورالعیون زرّین‌دست و تصحیح آن) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 93-130]
 • ترجمۀ تائیۀ کبری آیا ترجمۀ منظوم «تائیۀ کبری» از جامی است؟ (بررسی سبک‌شناسانۀ منظومه‌ای منتسب به نورالدین عبدالرحمن جامی) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 9-32]
 • تصحیح متن ملاحظاتی دربارۀ تحفۀ الملوک و تصحیح مجدّد آن [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 51-74]
 • تصحیح متون چند قاعده در کشف تصحیفات متون [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 185-214]
 • تصحیف نقش فرهنگ‌های لغت در تصحیح دیوان سوزنی سمرقندی [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 149-172]
 • تصحیف چند قاعده در کشف تصحیفات متون [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 185-214]
 • تعبیر خواب کتابُ الناصری فی ترجمةِ کتابِ القادری فی التّعبیر؛ ترجمۀ فارسی مورّخ 692ق (با نکاتی دربارۀ اصل عربی کتاب و مؤلّفِ آن) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 33-50]
 • توجیهات سبک‌شناختی بررسی و سنجش معیارهای گزینش متن در «دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ» [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 75-96]

ج

 • جُنگ گنج‌بخش ابیات فهلوی بُندار رازی در جُنگ 14456 کتابخانۀ گنج‌بخش [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 77-92]

چ

 • چشم‌پزشکی میل در چشمِ جهان‌بینش کشید! (نورالعیون زرّین‌دست و تصحیح آن) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 93-130]

ح

 • حافظ بررسی و سنجش معیارهای گزینش متن در «دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ» [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 75-96]
 • حسن بن حمزه تفسیر یک قصیده، تشخیص یک مزار (سفرنامۀ منظوم حسن بن حمزۀ طبری به طوس و مزار پدرش ابوالقاسم در مامطیر) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 131-148]

خ

 • خواجوی کرمانی کهن‌ترین دیوان اشعار خواجوی کرمانی: بازسازی مجموعه اشعار مورّخ ۷۵۰ق بر اساس دو نسخهٔ نویافته [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 39-75]

د

 • درمان با جیوه کهن‌ترین گزارش‌های فارسی دربارۀ «آتشک» (شیوع سیفلیس در ایران و تأثیرپذیری پزشکان ایرانی از منابع اروپایی) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 153-175]
 • دستگاه مصوّت‌های فارسی دری کسرۀ بدل از یای نکره، یک ویژگی گویشی ـ رسم‌الخطی [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 97-128]
 • دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ بررسی و سنجش معیارهای گزینش متن در «دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ» [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 75-96]
 • دور مخمس عبدالعزیز بن عبدالقادر مراغی و ابداعات او در موسیقی (بر اساس نقاوةالادوار و دست‌نوشته‌هایی از او) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 173-184]
 • دیوان سوزنی سمرقندی نقش فرهنگ‌های لغت در تصحیح دیوان سوزنی سمرقندی [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 149-172]

ر

 • رسالات آموزشی خوشنویسی آراء و آداب معنوی در رسالات آموزشی خوشنویسی (رسالات فارسی سده‌های ۸ تا ۱۲ هجری) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 129-152]
 • رسالۀ تحقیقات سرحدیه بررسی انتقادی چاپِ «رسالۀ تحقیقات سرحدیه» [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 177-208]
 • رسم‌الخط کسرۀ بدل از یای نکره، یک ویژگی گویشی ـ رسم‌الخطی [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 97-128]
 • رودکی ملاحظاتی دربارۀ تحفۀ الملوک و تصحیح مجدّد آن [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 51-74]

ز

 • زرّین‌دست میل در چشمِ جهان‌بینش کشید! (نورالعیون زرّین‌دست و تصحیح آن) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 93-130]

س

 • سایه‌بان بررسی معانی و شواهد واژۀ «کنیسه» در متون فارسی و عربی [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 209-222]
 • سراج‌الدّین عبدالعزیز الیزدی کتابُ الناصری فی ترجمةِ کتابِ القادری فی التّعبیر؛ ترجمۀ فارسی مورّخ 692ق (با نکاتی دربارۀ اصل عربی کتاب و مؤلّفِ آن) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 33-50]
 • سعدالدّین الهی/ آلهی ابیات فهلوی بُندار رازی در جُنگ 14456 کتابخانۀ گنج‌بخش [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 77-92]
 • سفرنامۀ منظوم تفسیر یک قصیده، تشخیص یک مزار (سفرنامۀ منظوم حسن بن حمزۀ طبری به طوس و مزار پدرش ابوالقاسم در مامطیر) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 131-148]
 • سفینۀ یحیی توفیق ابیات فهلوی بُندار رازی در جُنگ 14456 کتابخانۀ گنج‌بخش [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 77-92]
 • سیفلیس کهن‌ترین گزارش‌های فارسی دربارۀ «آتشک» (شیوع سیفلیس در ایران و تأثیرپذیری پزشکان ایرانی از منابع اروپایی) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 153-175]

ش

 • شَدُّ الاِزار بررسی معانی و شواهد واژۀ «کنیسه» در متون فارسی و عربی [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 209-222]
 • شعبۀ صفا عبدالعزیز بن عبدالقادر مراغی و ابداعات او در موسیقی (بر اساس نقاوةالادوار و دست‌نوشته‌هایی از او) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 173-184]
 • شعر عربی در ایران غدیریۀ قاضى نظام‌‏الدین اصفهانى (تصحیح، تحلیل، شرح و ترجمه) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 9-37]
 • شعر قرن هفتم هجری غدیریۀ قاضى نظام‌‏الدین اصفهانى (تصحیح، تحلیل، شرح و ترجمه) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 9-37]

ص

 • صدرالافاضل کهن‌ترین دیوان اشعار خواجوی کرمانی: بازسازی مجموعه اشعار مورّخ ۷۵۰ق بر اساس دو نسخهٔ نویافته [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 39-75]

ع

 • عبدالرحمن جامی آیا ترجمۀ منظوم «تائیۀ کبری» از جامی است؟ (بررسی سبک‌شناسانۀ منظومه‌ای منتسب به نورالدین عبدالرحمن جامی) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 9-32]
 • عبدالعزیز بن عبدالقادر مراغی عبدالعزیز بن عبدالقادر مراغی و ابداعات او در موسیقی (بر اساس نقاوةالادوار و دست‌نوشته‌هایی از او) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 173-184]
 • عمادالدین شیرازی کهن‌ترین گزارش‌های فارسی دربارۀ «آتشک» (شیوع سیفلیس در ایران و تأثیرپذیری پزشکان ایرانی از منابع اروپایی) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 153-175]

غ

 • غدیریه غدیریۀ قاضى نظام‌‏الدین اصفهانى (تصحیح، تحلیل، شرح و ترجمه) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 9-37]
 • غیبت تفسیر یک قصیده، تشخیص یک مزار (سفرنامۀ منظوم حسن بن حمزۀ طبری به طوس و مزار پدرش ابوالقاسم در مامطیر) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 131-148]

ف

 • فرهنگ جهانگیری نقش فرهنگ‌های لغت در تصحیح دیوان سوزنی سمرقندی [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 149-172]
 • فرهنگ‌های لغت نقش فرهنگ‌های لغت در تصحیح دیوان سوزنی سمرقندی [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 149-172]
 • فهلویّات ابیات فهلوی بُندار رازی در جُنگ 14456 کتابخانۀ گنج‌بخش [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 77-92]

ق

ک

 • کسره کسرۀ بدل از یای نکره، یک ویژگی گویشی ـ رسم‌الخطی [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 97-128]
 • کنیسه بررسی معانی و شواهد واژۀ «کنیسه» در متون فارسی و عربی [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 209-222]
 • کهن‌ترین نسخهٔ دیوان خواجو کهن‌ترین دیوان اشعار خواجوی کرمانی: بازسازی مجموعه اشعار مورّخ ۷۵۰ق بر اساس دو نسخهٔ نویافته [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 39-75]

گ

 • گلستان سعدی ملاحظاتی دربارۀ تحفۀ الملوک و تصحیح مجدّد آن [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 51-74]
 • گویش نیشابوری کسرۀ بدل از یای نکره، یک ویژگی گویشی ـ رسم‌الخطی [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 97-128]
 • گویش هروی کسرۀ بدل از یای نکره، یک ویژگی گویشی ـ رسم‌الخطی [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 97-128]

ل

 • لغت‌نامۀ دهخدا نقش فرهنگ‌های لغت در تصحیح دیوان سوزنی سمرقندی [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 149-172]

م

 • مامطیر تفسیر یک قصیده، تشخیص یک مزار (سفرنامۀ منظوم حسن بن حمزۀ طبری به طوس و مزار پدرش ابوالقاسم در مامطیر) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 131-148]
 • محمد بن عمران کرمانی کهن‌ترین دیوان اشعار خواجوی کرمانی: بازسازی مجموعه اشعار مورّخ ۷۵۰ق بر اساس دو نسخهٔ نویافته [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 39-75]
 • محمل بررسی معانی و شواهد واژۀ «کنیسه» در متون فارسی و عربی [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 209-222]
 • میرزاجعفرخان مشیرالدوله بررسی انتقادی چاپِ «رسالۀ تحقیقات سرحدیه» [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 177-208]

ن

 • نصر بن یعقوب دینوری کتابُ الناصری فی ترجمةِ کتابِ القادری فی التّعبیر؛ ترجمۀ فارسی مورّخ 692ق (با نکاتی دربارۀ اصل عربی کتاب و مؤلّفِ آن) [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 33-50]
 • نقاوة‌الادوار عبدالعزیز بن عبدالقادر مراغی و ابداعات او در موسیقی (بر اساس نقاوةالادوار و دست‌نوشته‌هایی از او) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 173-184]
 • نقد روش‌شناختی بررسی و سنجش معیارهای گزینش متن در «دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ» [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 75-96]
 • نورالعیون میل در چشمِ جهان‌بینش کشید! (نورالعیون زرّین‌دست و تصحیح آن) [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 93-130]

و

 • وجه اصحّ بررسی و سنجش معیارهای گزینش متن در «دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ» [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 75-96]

ه

 • هنر آل‌اینجو کهن‌ترین دیوان اشعار خواجوی کرمانی: بازسازی مجموعه اشعار مورّخ ۷۵۰ق بر اساس دو نسخهٔ نویافته [دوره 16، شماره 62، 1397، صفحه 39-75]

ی

 • یای انشاء کسرۀ بدل از یای نکره، یک ویژگی گویشی ـ رسم‌الخطی [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 97-128]
 • یای نکره کسرۀ بدل از یای نکره، یک ویژگی گویشی ـ رسم‌الخطی [دوره 16، شماره 63، 1397، صفحه 97-128]