پژوهشگر گرامی، لطفاً قبل از ارسال مقاله، بخش راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید.

 • در این نشریه جهت حفظ حقوق مؤلفین و جلوگیری از سرقت ادبی، از سامانۀ مشابهت‌یاب «سمیم نور»  استفاده می‌شود.

 • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق  انتشار (COPE) بوده و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.


 • عنوان: آینۀ میراث
 • اعتبار: نشریۀ علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار: دوفصلنامه
 • آخرین رتبه در ارزیابی وزارت علوم: ب
 • ISC ضریب تأثیر: 0.143
 • میانگین زمان بررسی اولیه: حداکثر 20 روز
 • نوع داوری: دو سو ناشناس
 • میانگین زمان داوری: 4 ماه
 • زبان نشریه: فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • حوزۀ تخصصی: متن‌شناسی و نسخه‌پژوهی
 • قالب انتشار: چاپی ـ الکترونیک
 • نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)
 • هزینه پردازش و انتشار: ندارد
شماره جاری: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 69، اسفند 1400، صفحه 1-318 

نگاهی تازه به واژۀ «گلگشت»

صفحه 173-191

علی جهانشاهی افشار؛ منوچهر فروزنده فرد


پژوهشی در مصادر و منابع حاکم نیشابوری در «تاریخ نیشابور»

صفحه 269-300

سید محمّد مهدی جعفری طبری شیاده؛ سید جمال موسوی


بانک ها و نمایه نامه ها