نویسنده = سعید خودداری نایینی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی روند تکامل جداول تزیینی در نسخ خطی از قرن پنجم تا نهم هجری

دوره 18، شماره 67، پاییز و زمستان 1399، صفحه 139-162

الهام اکبری؛ سعید خودداری نایینی


2. پایزه‌ای دیگر از سلطان ابوسعید ایلخانی

دوره 15، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 171-188

سعید خودداری نایینی


3. دیباچۀ مرقع شاه محمد مذهب

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-99

سعید خودداری نایینی


4. شهنشاهنامۀ فتحعلی خان صبا نسخۀ 5998 کتابخانۀ ملک شاهکاری از هنر دورۀ قاجار

دوره 9، شماره 48، بهار و تابستان 1390، صفحه 49-72

سعید خودداری نایینی