نویسنده = سید محمّد مهدی جعفری طبری شیاده
پژوهشی در مصادر و منابع حاکم نیشابوری در «تاریخ نیشابور»

دوره 19، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 269-300

سید محمّد مهدی جعفری طبری شیاده؛ سید جمال موسوی