سابقۀ پیوند وزن شعر و موسیقی در متون کهن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

ارتباط وزن شعر و ریتم موسیقی، از دیر باز مورد توجه بوده‌است. در متون کهنِ موسیقی، رسایل فیلسوفان دربارۀ شعر، کتب عروضی قدیم و نظریات موسیقی‌دانان و عروض‌دانان معاصر، نشانه‌هایی از پیوند ریتم و وزن شعر دیده‌می‌شود و در چند سال اخیر، پژوهش‌های جدی‌تر و دقیق‌تری در این باب صورت گرفته‌است. در این گفتار، پیوند ایقاع و عروض در متون کهن و دسته‌بندی نظرات گذشتگان بررسی شده‌ و نشانه‌هایی از نزدیکی ماهیت این دو گرد آمده‌است. در پایان، فرضیه‌ای درباب یکی بودن ریشۀ هر دو علم و پیوندشان با یونان باستان نیز مطرح شده‌است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical connection between poetic metres and musical rhythms in ancient texts

نویسنده [English]

  • Behrad Banaei
Masters student at the University of Tehran
چکیده [English]

The connectedness between metre in poetry and rhythm in music has long been in focus. In the old books on music, philosophers’ tracts on poetry, old writings of prosody, and in the views of the contemporary musicians and prosodists, there can be seen indications pointing to a close link between rhythm and metre. Besides, in recent years, more serious and careful studies have been made on this topic.
In the present article, the connection between īqā’,(rhythm) and aruz (prosody) mentioned in the old texts and the classification of the old views have been discussed and indications of inherent closeness of the two put together. In the end, an assumption regarding the etymological identicality of the two and their relation to the ancient Greece has been put forward.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aruz
  • īqā’
  • metre
  • old music
  • music books
  • poetical tracts
ـ آذرسینا، مهدی (1396). شعر؟ یا موسیقی؟ (تننای شعر سپید). چ2. تهران: سروش.
ـ آملی، شمس‌الدین محمد بن محمود (1389). نفائس الفنون فی عرایس العیون. تصحیح میرزا ابوالحسن شعرانی. 3ج. چ3. تهران: انتشارات اسلامیه.
ـ ابن‌جنّی، ابوالفتح عثمان (1399ش/2020م). مختصر العروض و القوافی. حققه و قدم له و علق علیه قیس بن بهجت العطار. قم: دار زین‌العابدین.
ـ ابن‌خلدون، عبدالرحمن (1336-1337). ترجمۀ مقدمۀ ابن‌خلدون. ترجمۀ محمد پروین گنابادی. 2ج. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ـ ابن‌خلکان، احمد بن محمد (1364). وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان. تحقیق احسان عباس. 8ج، قم: الشریف الرضی.
ـ ابن‌زیلة، ابومنصور الحسین (1964م). الکافی فی الموسیقی. تحقیق زکریا یوسف. القاهرة: دار القلم.
ـ ابن‌سینا. النجاة. نسخۀ خطی. کتابت قرن 5-6. شمارۀ 1348 دانشگاه تهران (میکروفیلم 3149).
ـ ـــــــــــــ ابن‌سینا (1405ق). جوامع علم الموسیقی. در: الشفا؛ الریاضیات (1). تحقیق زکریا یوسف. قم: منشورات مکتبة آیة اللّه العظمی المرعشی النجفی.
ـ ـــــــــــــ (1371). «موسیقی دانشنامۀ علائی». در: سه رسالۀ فارسی در موسیقی. به اهتمام تقی بینش. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ـ ـــــــــــــ (1393). «رسالۀ [فن شعر]». در: رساله‌های شعری فیلسوفان مسلمان. ترجمه، مقدمه و تعلیقات سید مهدی زرقانی و محمدحسن حسن‌زادۀ نیری. تهران: سخن.
ـ ـــــــــــــ (1394). جوامع علم موسیقی. برگردان و شرح سید عبداللّه انوار. همدان: بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا.
ـ ـــــــــــــ (1396). «فن شعر الحکمة العروضیة». در: بوطیقای ارسطو به روایت حکمای اسلامی. ترجمۀ محمود یوسف ثانی. تهران: موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.
ـ ابوادیب، کمال (1974م). فی البنیة الایقاعیة للشعر العربی. بیروت: دار العلم للملایین.
ـ اخفش، ابوالحسن (1986م). «کتاب العروض». تحقیق و دراسة سید البحراوی. فصول. المجلد السالس. العدد2: 125-161.
ـ اخوان الصفا (1405). «الرسالة فی الموسیقی». فی: رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا، 4ج. [مقدمۀ بطوس البستانی]. قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
­­­­­ ـ ـــــــــــــ (1374-1375). «رسالۀ موسیقی از رسائل اخوان الصفا». مقدمه و ترجمۀ اکبر ایرانی. هنر، ش30: 285-304.
ـ ارسطو (1388). دربارۀ هنر شعر. ترجمۀ سهیل محسن افنان. تهران: موسسۀ حکمت.
ـ ارموی، صفی‌الدین (1380). کتاب الادوار فی الموسیقی (ترجمۀ فارسی به انضمام متن عربی آن). مترجم: ناشناخته. به اهتمام آریو رستمی. تهران: میراث مکتوب.
ـ ـــــــــــــ (1385). ترجمۀ فارسی الرسالة الشرفیة فی النسب التالیفیة. ترجمۀ بابک خضرایی. تهران: فرهنگستان هنر.
ـ امیدوار، احمد (1393). «تاثیر ایرانیان در پیدایش علم عروض عربی». مطالعات زبانی بلاغی، ش9، س5: 29-49.
ـ انوار، قاسم (1337). کلیات. با تصحیح و مقابله و مقدمۀ سعید نفیسی. تهران: سنایی.
ـ برقعی قمی، سید علی‌اکبر (1319). «تذکرۀ مبتکران». ارمغان، ش10، س21: 561-568.
ـ بغدادی، ابوالبرکات (1393). «رسالۀ [فن شعر]». در: رساله‌های شعری فیلسوفان مسلمان. ترجمه، مقدمه و تعلیقات سید مهدی زرقانی و محمدحسن حسن‌زادۀ نیری. تهران: سخن.
ـ بنائی، علی‌بن محمد المعمار (1368). رساله در موسیقی. چاپ عکسی از روی نسخۀ مورخ 888 به خط مؤلف. با مقدمۀ داریوش صفوت و تقی بینش. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
ـ بنایی، بهراد (1399). «دگرگونی دو وزن دوری‌شده؛ بررسی تاریخی و تحلیل موسیقایی». گزارش میراث، ش 3 و 4 (پیاپی: 84-85)، دورۀ3، سال3، پاییز ـ زمستان 1397 [انتشار: پاییز 1399]: 46-58.
ـ بیرونی، ابوریحان (1418ق/1376ش). تحقیق ماللهند من مقولة مقبولة فی العقل او مرذولة. باعانة وزارة المعارف للمحکومة العالیة الهندیة. الطبعة الاولی فی الایران. قم: بیدار.
ـ بینش، تقی (1375). «الأدوار». در: دایرةالمعارف بزرگ اسلامی. زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، ج7. تهران، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی: 361-365.
ـ ـــــــــــــ (1380). «ایقاع». در: دایرةالمعارف بزرگ اسلامی. زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، ج10. تهران، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی: 696-698 .
ـ تسوگه، گن ایچی (1351). «ریتم آواز در موسیقی ایرانی». ترجمۀ احسان فریدبان. موسیقی. ش137. دورۀ سوم: 16-37.
ـ ثروتیان، بهروز (1356 [= 2536]). «یادداشت‌های مربوط به اشکالات عروض المعجم فی معاییر اشعار العجم». در: جشن‌نامۀ استاد مدرس رضوی. زیر نظر ضیاءالدین سجادی. تهران، انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی: 125-152.
ـ جامی، عبدالرحمان‌بن احمد (1379). «رسالۀ موسیقی». در: بهارستان و رسائل جامی. تصحیح و مقدمۀ اعلاخان افصح‌زاد، محمدجان عمراُف و ابوبکر ظهورالدین. تهران: میراث مکتوب با همکاری مرکز مطالعات ایرانی.
ـ جلی، حسین (1372). میزان موسیقائی وزن شعر. [بی‌جا]: نهاد هنر و ادبیات.
ـ ـــــــــــــ (1383). میزان موسیقائی وزن شعر (جلد دوم). لنگرود: سمرقند.
ـ حجاریان، محسن (1392). موسیقی و شعر؛ تفاوت و طبقه‌بندی. تهران: رشد آموزش.
ـ حلی، یوسف‌بن مظهر (1396). «فنّ شعر الجوهر النضید». در: بوطیقای ارسطو به روایت حکمای اسلامی. ترجمۀ محمود یوسف‌ثانی. تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.
ـ حموی رومی، یاقوت (1993 م). معجم الادباء. تحقیق احسان عباس. 7ج. بیروت: دار الغرب الاسلامی.
ـ خانلری، پرویز (1327). تحقیق انتقادی در عروض فارسی و چگونگی تحول اوزان غزل. تهران: دانشگاه تهران.
ـ ـــــــــــــ (1345). وزن شعر فارسی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
ـ خضرائی، بابک (1384). «بررسی موضوع پیوند شعر و موسیقی در موسیقی کبیر». گلستان هنر، ش1: 118-120.
ـ دانش‌پژوه، محمدتقی (1355 [= 2535]). نمونه‌ای از فهرست آثار دانشمندان ایرانی در غناء و موسیقی. تهران: ادارۀ کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر.
ـ دشتکی، غیاث‌الدین منصور (1375). رسالۀ عروض و قافیه. ضمیمۀ شمارۀ 1 نامۀ فرهنگستان. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
ـ دشتی، علی (1355 [= 2535]). سیری در دیوان شمس. چ4. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
ـ رادمهر، پژمان (1388). «پژوهش تعریف دو اصطلاح ایقاع و وزن با توجه به رسالات سده‌های سوم تا نهم هجری». نشریۀ هنرهای زیبا – هنرهای نمایشی و موسیقی. ش39: 55-60.
ـ رازانی، ابوتراب (1340). شعر و موسیقی؛ و ساز و آواز در ادبیات فارسی. تهران: ادارۀ کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر.
ـ رضایی، احمد (1395). وزن موسیقی و شعر؛ بررسی مقایسه‌ای ایقاع و عروض. تهران: سورۀ مهر.
ـ رضایی، احمد، مجید کیانی و رودابه شاه‌حسینی (1394) «وزن در شعر و موسیقی (پژوهشی در مبانی ایقاع و عروض)». ادب فارسی، ش1 (پیاپی: 15)، س5: 21-40.
ـ زاکانی، عبید (1334). کلیات [و] لطایف. بخش کلیات: با تصحیح و مقدمۀ عباس اقبال آشتیانی (از روی نسخۀ مجلۀ ارمغان). بخش لطایف: (تاریخ چاپ: 1333). از روی طبع 1303 استانبول با مقدمۀ موسیو فرتۀ فرانسوی. تهران: اقبال.
ـ زرقانی، سید مهدی (1391). بوطیقای کلاسیک. تهران: سخن.
ـ زرین‌کوب، عبدالحسین (1392). شعر بی‌دروغ، شعر بی‌نقاب. تهران: علمی.
ـ سکاکی، سراج‌الدین (1407ق/1987م). مفتاح العلوم. ضبطه و کتب هوامشه و علق علیه نعیم زرزور. بیروت: دار الکتب العلمیة.
ـ سنایی غزنوی، مجدودبن آدم (1388). دیوان. به سعی و اهتمام محمدتقی مدرس رضوی. تهران: سنایی.
ـ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن‌بن ابی‌بکر ([بی‌تا]). المزهر فی علوم اللغة و انواعها، 2 ج. شرحه و ضبطه و صححه محمد احمد جادالمولی، علی محمد البجاوی و محمد ابوالفضل ابراهیم. بیروت: دار الفکر.
ـ شریف، عبدالقهار بن اسحق (1337). عروض همایون. با حواشی و تعلیقات و تصحیح محمدحسن ادیب هروی خراسانی. تهران: شرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا.
ـ شعبانی، مهدی (1396). «تن واژه بر تن آهنگ: شناساندن کتاب وزن موسیقی و شعر». فصلنامۀ نقد کتاب ادبیات، ش 9 و 10، س3: 85-104.
ـ شفیعی کدکنی، محمدرضا (1368). موسیقی شعر. تهران: آگاه.
ـ شمس فخری اصفهانی (1389). معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی. تحقیق و تصحیح یحیی کاردگر. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
ـ شمس قیس رازی (1360). المعجم فی معاییر اشعار العجم. به تصحیح محمدبن عبدالوهاب قزوینی. با مقابله و تصحیح مدرس رضوی. تهران: زوّار.
ـ شیرازی، فرصت‌الدوله (1400). بحور الالحان؛ در علم موسیقی و نسبت آن با عروض (به انضمام نظریۀ موسیقی از کتاب دریای کبیر). به اهتمام لیما صالح رامسری. تهران: معین.
ـ شیرازی، قطب‌الدین محمودبن ضیاءالدین (1387). رسالۀ موسیقی از درة التاج لغرة الدباج، 2ج. تصحیح نصرالله ناصرپور. تهران: فرهنگستان هنر.
ـ صاحب بن عباد، ابوالقاسم (1960م/1379ق). الاقناع فی العروض و تخریج القوافی. بتحقیق الشیح محمد حسن آل یاسین. بغداد: المکتبة العلمیة.
ـ صادقین، آزیتا (1400). «نظریۀ ایقاع فارابی در رسالۀ «احصاء الایقاعات» و بررسی سیر تکامل آن در خلال آثار موسیقی وی همراه با معرفی تک‌نسخۀ این رساله». آینۀ میراث، سال 19، ش2 (پیاپی: 69): 121-147.
ـ صیرفی، شهاب‌الدین (1396). خلاصة الافکار فی معرفة الادوار (رساله‌ای در موسیقی). تصحیح علیرضا نیک‌نژاد. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ـ طبیب‌زاده، امید (1382). تحلیل وزن سعر عامیانۀ فارسی. [ویراست اول]. تهران: نیلوفر.
ـ طوسی، نصیرالدین (1370). «رساله‌ای از خواجه نصیرالدین طوسی در علم موسیقی». [مقدمه و ترجمه و توضیح] داود اصفهانیان و ساسان سپنتا. نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، س34، ش1-2 (مسلسل 138-139): 23-42.
ـ ـــــــــــــ (1393). معیار الاشعار. مقدمه، تصحیح و تعلیفات علی‌اصغر قهرمانی مقبل. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
ـ ـــــــــــــ (1395). اساس الاقتباس. تصحیح محمدتقی مدرس رضوی. چ 6. تهران: دانشگاه تهران.
ـ عبداله‌زاده، حسن (1395). درآمدی بر موسیقی شعر. تبریز: آیدین.
ـ عبدالمؤمن بن صفی‌الدین (1346). رسالۀ موسیقی بهجت الروح. با مقابله و مقدمه و تعلیقات ه‍. ل. رابینو دی برگوماله. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
ـ فارابی، محمدبن محمدبن طرخان ([بی‌‌تا]). الموسیقی الکبیر. تحقیق و شرح غطاس عبدالملک خشبه. مراجعة و تصدیر محمود احمد الحفنی. قاهرة: دار الکتب العربی للطباعة والنشر.
ـ ـــــــــــــ (1375). موسیقی کبیر. ترجمۀ آذرتاش آذرنوش. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ـ ـــــــــــــ (1383). «کتاب الایقاعات». ترجمۀ عبداللّه گرجی. فصلنامۀ موسیقی ماهور، ش23، س6: 9-49.
ـ ـــــــــــــ (1393 الف). «رسالۀ شعر». در: رساله‌های شعری فیلسوفان مسلمان. ترجمه، مقدمه و تعلیقات سید مهدی زرقانی و محمدحسن حسن‌زادۀ نیری. تهران: سخن.
ـ ـــــــــــــ (1393 ب). «رسالۀ تناسب و تالیف». در: رساله‌های شعری فیلسوفان مسلمان. ترجمه، مقدمه و تعلیقات سید مهدی زرقانی و محمدحسن حسن‌زادۀ نیری. تهران: سخن.
ـ فارمر، هنری جورج (1399). تاریخ موسیقی خاورزمین. برگردان بهزاد باشی. تهران: معین.
ـ فخرالدینی، فرهاد (1346). «ریتم در موسیقی ایران (1)». موسیقی، ش111، دورۀ سوم: 35-39.
ـ فرزاد، مسعود (1318). «آهنگ‌های شعری ایران». ش11-12، س2 (دورۀ اول): 31-36.
ـ فرزانه، بابک (1394). «خلیل بن احمد». در: دایرةالمعارف بزرگ اسلامی. زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، ج22: تهران، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی: 613-619.
ـ فروغ، مهدی (1354). نفوذ علمی و عملی موسیقی ایران در کشورهای دیگر. [تهران]: ادارۀ کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر.
ـ فشارکی، محمد (2536). «اختلافات عروض فارسی و عربی». در: جشن‌نامۀ استاد مدرس رضوی. زیر نظر ضیاءالدین سجادی. تهران، انحمن استادان زبان و ادبیات فارسی: 403-431.
ـ ـــــــــــــ (1372). «چند نکته دربارۀ افاعیل در عروض سنتی». مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد؛ یادنامۀ زنده‌یاد استاد احمدعلی رجایی بخارایی، ش 3 و 4 (مسلسل 102-102)، س26: 823-832.
ـ ـــــــــــــ (1381). «ابتکارات خواجه نصیر در عروض و فنون شعری». فرهنگ؛ ویژۀ بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی (1) . ش4، س15 ـ ش،1 س16 (پیاپی: 44-45): 173-186.
ـ فلاح‌زاده، مهرداد (1398). مکتوبات فارسی در باب موسیقی. ترجمۀ سهند سلطاندوست. تهران: مرکز.
ـ قنائی، متی‌بن یونس (1967م/1386ق). کتاب ارسطوطالیس فی الشعر؛ نقل ابی‌بشر متی‌بن یونس القنائی من السریانی الی العربی. حققه و مع ترجمة حدیثة و دراسة لتاثیره فی البلاغة العربیة شکری محمد عیاد. قاهرة: دار الکتب العربی للطباعة والنشر.
ـ قهرمانی مقبل، علی‌اصغر (1389). «علل موفقیت قالب مثنوی در ادبیات فارسی و ناکامی آن در ادبیات عربی». مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، ش16: 119-135.
ـ [کاشی، حسن] (1371). کنز التحف. در: سه رسالۀ فارسی در موسیقی. به اهتمام تقی بینش. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ـ کتاب فارسی فی فن الالحان (1391). [نویسنده ناشناس]. تصحیح سید محمدتقی حسنی. تهران: سورۀ مهر.
ـ کمالی، مهدی (1398). «تحلیل و طبقه‌بندی وزن‌هایی که فقط هجای بلند دارند». کهن‌نامۀ ادب پارسی، ش1، س10: 213-247.
ـ الکندی (1962م). «کتاب المصوتات الوتریة من ذات الوتر الواحد الی ذات العشرة الاوتار». فی: المؤلفات الکندی الموسیقیة. حققها واخرجها زکریا یوسف. بغداد: مطبعة شفیق.
ـ کوکبی بخارایی، نجم‌الدین (1399). «رسالۀ موسیقی». در: سه رسالۀ موسیقی قدیم ایران. به کوشش منصوره ثابت‌زاده. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ـ مبارکشاه بخاری (1392). ترجمه و شرح مبارکشاه بخاری بر ادوار ارموی در علم موسیقی. تصحیح و ترجمۀ سید عبدالله انوار. تهران: مؤسسۀ تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن».
ـ مجتبایی، فتح‌اللّه (1384). نحو هندی و نحو عربی. تهران: کارنامه.
ـ محجوب، محمدجعفر (1373). «بررسی آثار عبید زاکانی (1)». ایران‌شناسی، ش3، س6: 491-509.
ـ محمدزاده صدیق، حسین (1389). سیری در رساله‌های موسیقایی. تهران: سورۀ مهر.
ـ محمد کمال عبدالعزیز، الفت (1984م). نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الکندی حتی ابن رشد. قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب.
ـ مرادآبادی، محمد سعداللّه (1389). میزان الافکار فی شرح معیار الاشعار [همراه معیار الاشعار]. تصحیح محمد فشارکی. تهران: میراث مکتوب.
ـ مراغی، عبدالقادر (1344). مقاصد الالحان. به اهتمام تقی بینش. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ـ ـــــــــــــ (1366). جامع الالحان. به اهتمام تقی بینش. تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
ـ ـــــــــــــ (1370). شرح ادوار (با متن ادوار و زوائد الفوائد). به اهتمام تقی بینش. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
ـ ملاح، حسینعلی (1367). پیوند موسیقی و شعر. تهران: فضا.
ـ مولوی (1338). غزلیات شمس تبریزی. با مقدمۀ جلال‌الدین همایی و علی دشتی. به اهتمام منصور مشفق. [تهران]: بنگاه مطبوعاتی صفیعلیشاه.
ـ مهدوی، یحیی (1333). فهرست نسخه‌های مصنفات ابن‌سینا. تهران: دانشگاه تهران.
ـ ناصرخسرو (1368). دیوان. به تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق. تهران: دانشگاه تهران.
ـ نوفل، ابراهیم (2013 م). «الایقاع فی العروض الفراهیدی فی ضوء النظریات الحدیثة». افکار، آذار 2013، العدد 290: 27-39.
ـ واعظی، فرزانه و فرهاد دیوسالار (1392). «بررسی اتانین و رابطۀ آن با موسیقی و عروض شعر». فصلنامۀ تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی، ش17: 215-239.
ـ وحیدیان کامیار، تقی (1363). «اوزان ایقاعی در شعر فارسی». مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ش2 (مسلسل 66)، س17: 323-348.
ـ ـــــــــــــ (1373). بررسی منشاء وزن شعر فارسی. مشهد: آستان قدس رضوی.
ـ هدایت، مهدیقلی (1317). مجمع الادوار (دورۀ کامل موسیقی از عبدالمومن تا هلمهلص). چاپ سنگی. [بی‌جا. بی‌نا].
ـ هدایت‌زاده، نکیسا (1395). تاثیر نهضت ترجمه در موسیقی جهان اسلام (قرن سوم تا پنجم هجری). تهران: سورۀ مهر.
ـ همایی (1338). مقدّمه مولوی.
ـ همایی، جلال‌الدین (1339). «غزل و تحول اصطلاحی آن در قدیم و جدید». یغما، ش2 (مسلسل 142)، س13: 77-83.
ـ هنرمند، سعید (1398). بوطیقای ارسطو؛ ترجمۀ متن همراه با با کنکاشی در تئوری بوطیقا. تهران: چشمه.
ـ یکتائی، مجید (1350). نوپردازی در نقد شعر و سخن‌سنجی. تهران: وحید.
- Weil, Gotthold (1913). “Arūd”. in: Encyclopedia of Islam. vol. I. edited by M. Th. Houtsma, T. W. Arnold, R. Basset and R. Hartmann. p. 463-471. Leyden and London: Brill and Luzac & co.
- Yar-Shater, Ehsan (1974). “Affinities between Persian Poetry and Music”. in: Studies in art and literature of the Near East in honor of Richard Ettinghausen. p. 59-78. New York: New York University Press.