اصول اخلاقی انتشار مقاله

  • نویسندگان باید از درج هر‌گونه اطلاعات ساختگی، و نیز هر مطلب غیرضروری که ربط مستقیمی با موضوع و محتوای مقاله ندارد، در مقاله خود پرهیز کنند.
  • نویسندگان باید به معیارهای اخلاق پژوهش و صداقت و امانت علمی ملتزم باشند و در صورت استفاده از منابع قبلی ـ چاپ‌شده یا چاپ‌نشده ـ باید منابع خود را ذکر کنند. (چنانچه ثابت شود که نویسنده/نویسندگانِ مقاله‌ای، از هر کتاب یا نشریه‌ای، مرتکب انتحال شده‌اند نشریه از پذیرفتن مقالات دیگر ایشان معذور خواهد بود).
  • در مقالات مربوط به نقد آثار دیگران (اعم از نقد تألیف یا ترجمه یا تصحیح)، نویسندگان باید آداب نقد را رعایت کنند، تنها در نقد اثر متمرکز شوند و از هرگونه توهین و تمسخر افراد و شخصیت‌ها در ساحت‌های قومی، فرهنگی، ملی، جنسی، هویتی و زبانی پرهیز کنند. در غیر این صورت، مقالات در همان مرحلۀ اول رد خواهد شد.
  • نویسندگانی که مقالۀ خود را مشترکاً با نویسندۀ دیگری سامان داده‌اند، یا نویسندگانی که مقالۀ آنان مستخرج از پایان‌نامه یا رسالۀ دانشگاهی است، باید به منظور حفظ حقوق خصوصی افراد، هویت نویسندۀ همکار خود را نیز در بالای مقاله درج کنند.