پژوهشگر گرامی، لطفاً قبل از ارسال مقاله، بخش راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید.

 • در این نشریه جهت حفظ حقوق مؤلفین و جلوگیری از سرقت ادبی، از سامانۀ مشابهت‌یاب «سمیم نور»  استفاده می‌شود. • عنوان: آینۀ میراث
 • اعتبار: نشریۀ علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار: دوفصلنامه
 • آخرین رتبه در ارزیابی وزارت علوم: ب
 • ISC ضریب تأثیر: 0.143
 • میانگین زمان بررسی اولیه: حداکثر 20 روز
 • نوع داوری: دو سو ناشناس
 • میانگین زمان داوری: 4 ماه
 • زبان نشریه: فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • حوزۀ تخصصی: متن‌شناسی و نسخه‌پژوهی
 • قالب انتشار: چاپی ـ الکترونیک
 • نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)
 • هزینه پردازش و انتشار: ندارد
شماره جاری: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 72، شهریور 1402، صفحه 1-224 

بانک ها و نمایه نامه ها