شماره جاری: دوره 19، شماره 68، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-236