اهداف و چشم انداز

نشریۀ آینۀ میراث زمینه و ظرفیتی است تا اساتید و پژوهشگران، آخرین یافته‌های و تحقیقات متن‌پژوهانه و نسخه‌شناختی خود را در حوزه میراث فکری و ادبی اسلام و ایران به بحث و بررسی بگذارند. مهم‌ترین حوزه‌ها و محورهای این نشریه برای چاپ مقاله عبارتند از:

  • متن‌شناسی متون کهن فارسی و عربی
  • نسخه‌شناسی متون کهن فارسی و عربی
  • پژوهش در حوزۀ فرهنگ‌های فارسی کهن
  • نقد و بررسی متون کهن چاپ‌شده