اشعار نویافتۀ شاعران قدیم کرمان در سفینۀ سعد الهی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

بازنگری و بررسی دقیق جنگ­‌ها و سفینه‌های شعری هم تصحیح کامل­‌تری از بعض ابیات شاعران شناخته شده و اشعار تازه‌­یاب آن­‌ها به دست می‌دهد و هم دستیابی به آثار شعرای گمنام فارسی را ممکن می‌کند.
نویسندۀ این مقاله، ضمن معرفی دستنویسی موسوم به «سفینۀ سعد الهی» و تدوین­‌کنندۀ آن، اشعار چند شاعر قدیم کرمان را از نسخۀ خطی آن سفینه _ که در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی نگهداری می‌شود _ تصحیح کرده است و از مقایسۀ آن ابیات با پژوهشی که در بارۀ آن شاعران منتشر شده، کوشیده است تا صورت کامل‌­تری از کارنامۀ چند شاعر سده‌های ششم و هفتم کرمان ارائه کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The newly found poetry of the classical Kermani poets in Sa'dollahi's anthology

نویسنده [English]

  • Mehrdad Chatraei
چکیده [English]

A careful review and examination of collections of poetry and anthologies can lead to a more complete redaction of some of the poetry of known poets and their newly discovered verses, as well as to making access to the poetic productions of certain unknown Persian poets possible.
Having introduced a manuscript known as Safine-ye Sa'dollahi and its compiler, this writer has revised and edited the verses of a number of other old Kermani poets found in that manuscript, which is kept at the Library of the Islamic Consultative Assembly. He has then made a comparison between these verses and those already found and published in another study, trying to present a fuller version of the life stories of several 6th-7th century poets of Kerman.

ـ اوحدی بلیانی، تقی‌­الدین، 1389، عرفات العاشقین وعرصات العارفین، تصحیح ذبیح­‌الله صاحبکاری و آمنه فخراحمد، میراث مکتوب، تهران.
ـ سعدالهی، سفینه، دستنویس شمارۀ 534 مجلس (سنا).
ـ شروانی، جمال خلیل، 1375، نزهةالمجالس، تصحیح و توضیح محمد امین ریاحی، زوار، تهران.
ـ صبا، مولوی محمد مظفرحسین، روز روشن، به تصحیح محمد حسین رکن­‌زادۀ آدمیت، تهران، 1343.
ـ صفا، ذبیح­‌الله، 1370، تاریخ ادبیات در ایران، ج 2/3، انتشارات فردوس، تهران.
ـ میرافضلی، سید علی، 1386، شاعران قدیم کرمان، نشر کازرونیه، تهران.