کلیدواژه‌ها = تذکره
تعداد مقالات: 5
1. تعیین انتساب چند شعر به شیخ بهایی

دوره 18، شماره 66، بهار و تابستان 1399، صفحه 185-202

جواد بشری


3. درنگی در تذکرة‌التواریخ

دوره 12، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 261-279

اکبر نحوی


4. معرفی، بررسی و تحلیل تذکرۀ تحفۀ سامی

دوره 10، شماره 51، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-77

فاطمه توکلی فرد


5. نقد و بررسی مجمع‌‏النفایس خان آرزو

دوره 9، شماره 48، بهار و تابستان 1390، صفحه 171-190

سعید شفیعیون