کلیدواژه‌ها = گنجینۀ دستنویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی
فهرست تطبیقی چند دستنویس پهلوی

دوره 9، شماره 1، تیر 1390، صفحه 119-148

نیما سجادی