تأملی در کتاب شرح نفثةالمصدور تألیف شاهرخ موسویان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده

در این نوشته، شرح اخیر شاهرخ موسویان بر نفثةالمصدور شهاب‌الدین محمد خُرَندِزی زِیدری، با شرح قبلی همین کتاب که امیرحسن یزدگردی آن را سامان داده، مقایسه شده و با شواهد مختلف نقاط ضعف و قوت هر کدام از این دو شرح مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. ثمرۀ این مقایسه آن بوده است که در شرح آقای موسویان، نه‌تنها ابهامات موجود در کتاب نفثةالمصدور برطرف نشده، بلکه بر خلاف انتظار در رونویسی‌هایی که از متن نفثةالمصدور و شرح یزدگردی انجام گرفته، بی‌دقتی‌های بسیار موجب بروز افزایش و کاهش و اغلاط فراوان در عبارات متن شده و در شرح اثر نیز خطاهایی در اظهار نظرها صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An examination of the book Sharh-e Nafsat al-Masdoor By Shahrokh Moosavian

نویسنده [English]

  • Jalil Nazari
چکیده [English]

In this article, Shahrokh Moosavian’s recent commentary on the Nafsat al-Masdoor by Shehab al-Din Mohammad Kharandazi Zeidari, has been compared with an earlier commentary prepared by the late Amir-Hoseyn Yazdgerdi and, by drawing on various examples, both the weak and strong points of the two commentaries have been critically examined. The conclusion from this comparison is that in Moosavian’s commentary not only have the ambiguities in the Nafsat al-Masdoor not been removed, but also, contrary to one’s expectation, numerous oversights have led to many unwarranted additions and omissions, as well as many mistakes in the text of the Nafsat al-Masdoor, and certain inaccuracies in Moosavian’s commentary.

ـ تفتازانی، مسعود بن عمر بن عبدالله (1368)، مختصرالمعانی، دار الذخائر، قم.
ـ جوینی، عطاملک (1385)، تاریخ جهانگشا، شرح سیدشاهرخ موسویان، تهران، انتشارات دستان.
ـ دهخدا، علی‌اکبر (1377)، لغت‌نامه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
ـ  رادفر، ابوالقاسم (1368)، فرهنگ بلاغی-ادبی، انتشارات اطلاعات، تهران.
ـ راستگو، محمد (1368)، مروری در کتاب «نفثة المصدور»، مجلۀ معارف، دورۀ ششم، شمارۀ 1 و 2، فروردین و آبان.
ـ زیدری نسوی، شهاب­‌الدین محمد (1370)، نفثة المصدور، تصحیح و توضیح امیرحسن یزدگردی، تهران، نشر ویراستاران.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1393)، نفثة المصدور، شرح سیدشاهرخ موسویان، تهران، انتشارات دستان.
ـ صفی‌پور، عبدالرحیم بن عبدالکریم (1337)، منتهی الارب، تهران، افست (چاپ سنگی).
ـ عفیفی، رحیم (1376)، فرهنگنامۀ شعری، تهران، انتشارات سروش.
ـ هاشمی‌بک، سیداحمد (بی‌تا)، جواهرالبلاغة، بیروت، احیاء التراث العربی.
- یزدگردی، امیرحسین، تعلیقات نفثة المصدور زیدری نسوی (1370).