نویسنده = یاسر دالوند
تعداد مقالات: 2
1. چند قاعده در کشف تصحیفات متون

دوره 16، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 185-214

یاسر دالوند


2. نقد و بررسیِ تصحیح و شرح «دیوان اشعار منوچهری دامغانی»

دوره 14، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-168

یاسر دالوند