نویسنده = تهمینه عطائی کچوئی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی معانی و شواهد واژۀ «کنیسه» در متون فارسی و عربی

دوره 16، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 209-222

محمود ندیمی هرندی؛ تهمینه عطائی کچوئی


2. تصحیح چند خطا در آثار چاپی سنایی غزنوی

دوره 15، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 101-116

محمود ندیمی هرندی؛ تهمینه عطائی کچوئی