ما به کجاییم و امانت کجاست (نقد ترجمۀ فارسی اللمع فی التصوف)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی بنیاد دایرةالمعارف اسلامی

چکیده

ابونصر سراج اللمع را در رد شبهات صوفی­‌ستیزان و تثبیت مبادی تصوف و نشان دادن مطابقت آن با کتاب و سنت به زبان عربی به رشتۀ تحریر درآورد. قرنها گذشت تا آنکه در قرن بیستم متن آن به زبانهای اروپایی درآمد و پس از آن با تأخیر به فارسی نیز برگردانده شد. اللمع دو ترجمۀ فارسی دارد. نخستین ترجمه که ناقص است و تنها شش کتاب اول اللمع را در بر می‌گیرد، در 1380 منتشر شد و ترجمۀ دوم، که کامل است. در 1382 از سوی انتشارات اساطیر به طبع رسید. مقالۀ حاضر در نقد ترجمۀ دوم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Where are we and where is fidelity? (Criticism of the Persian translation of the Al-Loma’ fi al-Tasawwof)

نویسنده [English]

  • Saeid Karimi
چکیده [English]

Al-Loma’ fi al-Tasawwof, by Abu Nasr Sarraj-e Tusi, edited and annotated by Reynold A. Nicholson, translated into Persian by Mahdi Mahabbati, Tehran, Asatir, 2nd reprinting, 1388 A.H./2009.
Abu Nasr Sarraj wrote, in Arabic, the Al-Loma’ to repudiate the doubts expressed by anti-Sufis, strengthen the principles of Sufism and show its conformity with the Qor’an and Prophetic tradition. Several centuries passed until in the 20th century the Al-Loma’ was put into European languages, and belatedly into Persian. There are two translations of the Al-Loma’. The first translation, which is imperfect and contains only the first six books of the Al-Loma’ was published in1380 A.H./2001. The second one, which is complete, was printed in 1382/2003 by the Asatir Publishers.
The present article is a critical study of the second translation. 

ـ ابومحبوب، احمد، 1380، «اللمع فی التصوف»، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، س پنجم، ش 52 و 53، ص 64ـ67.
ـ بخاری، ابوعبدالله، صحیح، دمشق، 1423ق/2002م.
ـ جامی­، عبدالرحمان، نفحات‌­الانس [به کوشش محمود عابدی]، تهران، 1386ش.
ـ ذاکری، مصطفی، 1383، «اللمع فی التصوف»، آینۀ میراث، س دوم، ش دوم، پیاپی 25، ص 191ـ193.
ـ سراج، ابونصر، اللمع فی التصوف، به کوشش رینولد آلن نیکلسون، لندن، 1963م.
ـ همان، [ترجمۀ مهدی محبتی]، تهران، 1388.
ـ کرمانی، صحیح ابی‌­عبدالله البخاری بشرح الکرمانی، بیروت، 1401ق/1981م.
ـ مسلم، ابوالحسین، صحیح، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت، 1412ق/1991م.
ـ نقوی‌­زاده، سیدعلی، 1373، «گزیدۀ ترجمه، اللمع فی التصوف»، مترجم، س سوم، ش 13 و 14، ص 57ـ59.
ـ هجویری، علی­‌بن عثمان، کشف‌­المحجوب، به کوشش محمود عابدی، تهران، 1387ش.