دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 56، شهریور 1394، صفحه 1-380 
سخن سردبیر

صفحه 5-7

مجدالدین کیوانی


بررسی نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی اشعار ترکی مولانا

صفحه 47-76

الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری؛ محمدیوسف نیری