نویسنده = علی صفری آق‌قلعه
واژه‌های فارسی در دست‌‌نویسی مشکول از تفسیر سورآبادی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 73-100

ندا حیدرپور نجف آبادی؛ علی صفری آق‌قلعه


اسماعیلیان ایران و دانش استیفا

دوره 15، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 189-204

علی صفری آق‌قلعه


شرح فارسی منظومۀ خلافیات نسفی؛ نسخۀ مورّخ 665ق

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 9-34

علی صفری آق‌قلعه


فرهنگ کهن عربی به فارسی در مجموعۀ 6788 کتابخانۀ مجلس

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 215-230

علی صفری آق‌قلعه


که چو خوش بنگری ای سرو روان ...

دوره 10، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 107-132

علی صفری آق‌قلعه