نویسنده = سجاد آیدنلو
تعداد مقالات: 4
1. دربارۀ چند بیتِ منسوب به فردوسی

دوره 17، شماره 64، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-39

سجاد آیدنلو


2. معرّفیِ یک طومارِ نقّالیِ کهن به زبان ترکی

دوره 15، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-149

سجاد آیدنلو


3. رساله‌ای در نقد نقّالی از دورۀ قاجاری

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-35

سجاد آیدنلو


4. تصحیح نوآیینِ شاهنامه؛ بررسی ویرایشِ فریدون جنیدی

دوره 9، شماره 49، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-68

سجاد آیدنلو