نویسنده = سجاد آیدنلو
1. معرّفیِ یک طومارِ نقّالیِ کهن به زبان ترکی

دوره 15، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-149

سجاد آیدنلو


2. رساله‌ای در نقد نقّالی از دورۀ قاجاری

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-35

سجاد آیدنلو


3. تصحیح نوآیینِ شاهنامه؛ بررسی ویرایشِ فریدون جنیدی

دوره 9، شماره 49، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-68

سجاد آیدنلو