کلیدواژه‌ها = شعر فارسی
تعداد مقالات: 8
1. حسام‌الدین خویی و نوآوری در قسمیّات

دوره 15، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-72

محمود عابدی؛ الوند بهاری


2. جست‌وجو در احوال و اشعار مجدالدین همگر

دوره 12، شماره 55، پاییز و زمستان 1393، صفحه 113-148

روح الله خادمی؛ محمد حسین کرمی


3. بررسی سبک فکری و محتوایی رباعیات طالب آملی

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 127-157

قدسیه رضوانیان؛ احمد خلیلی


4. بررسی سطح فکری اشعار منوچهری دامغانی

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 219-243

علی گراوند


5. تجلی شیرازی شرح احوال و معرفی آثار او

دوره 11، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 261-281

جمشید مظاهری؛ شهلا حاج طالبی


6. مصارع‌الشعرا شاعری ناآشنا

دوره 10، شماره 51، پاییز و زمستان 1391، صفحه 241-267

احمد رضا یلمه ها


7. گمنامی بنام در تاریخ ادب فارسی اثیرالدین اومانی

دوره 10، شماره 50، بهار و تابستان 1391، صفحه 265-283

احمدرضا یلمه ها


8. حواشی ملک‌الشعرای بهار بر دیوان جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

دوره 9، شماره 49، پاییز و زمستان 1390، صفحه 99-121

مهرداد چترایی