دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 60، شهریور 1396 
5. جامعه‌نگاری روستایی در منابع تاریخی عصر صفویه

صفحه 105-128

سید سعید میر محمد صادق؛ عطا الله حسنی


7. ردّ پای یکی از مشایخ تبریز در بوستانِ سعدی

صفحه 151-169

محمدعلی موسی زاده؛ محمد طاهری خسروشاهی