دوره و شماره: دوره 15، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-276 
1. سخن سردبیر

صفحه 5-8

مجدالدین کیوانی


6. تصحیح چند خطا در آثار چاپی سنایی غزنوی

صفحه 101-116

محمود ندیمی هرندی؛ تهمینه عطائی کچوئی