کلیدواژه‌ها = نسخ خطی
بررسی روند تکامل جداول تزیینی در نسخ خطی از قرن پنجم تا نهم هجری

دوره 18، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 139-162

الهام اکبری؛ سعید خودداری نایینی


معرّفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه‌ محمّد پارسا و نکاتی دربارۀ حیات و آثار وی

دوره 18، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 199-221

سهیل یاری گلدره؛ محمّدابراهیم مالمیر


رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک

دوره 13، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 185-230

ریحانه سلیمی؛ فریبا افکاری


تحفةالملوک اثری نویافته از اوحدی مراغه‌‏ای

دوره 9، شماره 1، تیر 1390، صفحه 21-47

یوسف بیگ باباپور