کلیدواژه‌ها = نسخ خطی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی روند تکامل جداول تزیینی در نسخ خطی از قرن پنجم تا نهم هجری

دوره 18، شماره 67، پاییز و زمستان 1399، صفحه 139-162

الهام اکبری؛ سعید خودداری نایینی


2. معرّفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه‌ محمّد پارسا و نکاتی دربارۀ حیات و آثار وی

دوره 18، شماره 67، پاییز و زمستان 1399، صفحه 199-221

سهیل یاری گلدره؛ محمّدابراهیم مالمیر


5. رقم نقاش و مُذهِّب بر جلدهای روغنی (لاکی) کتابخانه و موزۀ ملی ملک

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 185-230

ریحانه سلیمی؛ فریبا افکاری


6. تصحیح از نظر جامی و کارکرد آن در شرح لمعات عراقی

دوره 12، شماره 55، پاییز و زمستان 1393، صفحه 79-112

فرزام حقیقی


7. تحفةالملوک اثری نویافته از اوحدی مراغه‌‏ای

دوره 9، شماره 48، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-47

یوسف بیگ باباپور