دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 59، اسفند 1395، صفحه 1-330 (دوفصلنامة ویژة پژوهشهای ادبی و متن شناختی) 
سخن سردبیر

صفحه 5-7

مجدالدین کیوانی


منظومه‌های نحوی در ایران

صفحه 169-187

مجتبی عمرانی‌پور؛ غلامعباس رضایی هفتادری


بررسی انتقادی ترجمۀ رسالۀ قشیریه

صفحه 293-308

معین کاظمی‌فر؛ غلامحسین غلامحسین‌زاده