دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 57، خرداد 1395، صفحه 1-395 (تأخیر در چاپ به خاطر لغو امتیاز و وقفه 9 ماهه) 
سخن سردبیر

صفحه 5-8

مجدالدین کیوانی


نظری سبک‌شناختی در رساله‌‌ای عرفانی

صفحه 145-163

سیدمحمد راستگو؛ محمدفرید راستگوفر