دوره و شماره: دوره 13، شماره 57، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-395 (تأخیر در چاپ به خاطر لغو امتیاز و وقفه 9 ماهه) 
1. سخن سردبیر

صفحه 5-8

مجدالدین کیوانی


9. نظری سبک‌شناختی در رساله‌‌ای عرفانی

صفحه 145-163

سیدمحمد راستگو؛ محمدفرید راستگوفر