دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 55، اسفند 1393، صفحه 1-304 
سخن سردبیر

صفحه 5-8

مجدالدین کیوانی


عضد یزدی و دیوان نویافتۀ او

صفحه 25-48

حسین بهزادی اندوهجردی؛ علیرضا قوجه‌زاده


بررسی ساختار زبانی، تاریخی و فرهنگی «سرود بخارا»

صفحه 211-237

علی محمدی؛ انتصار پرستگاری؛ فهیمه ارتقایی