تعداد مقالات: 217
76. منظومۀ غزوات، تکملۀ حملۀ حیدری یا اثری مستقل؟

دوره 9، شماره 49، پاییز و زمستان 1390، صفحه 123-144

علیرضا عبدالهی کچوسنگی


77. در بارۀ چند مهرنوشته و سکه‌نوشتۀ ساسانی و عرب‌ساسانی

دوره 9، شماره 48، بهار و تابستان 1390، صفحه 73-89

حسن رضائی باغ بیدی


78. جامعه‌نگاری روستایی در منابع تاریخی عصر صفویه

دوره 15، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-128

سید سعید میر محمد صادق؛ عطا الله حسنی


79. واژه‌های فارسی در دست‌‌نویسی مشکول از تفسیر سورآبادی

دوره 15، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-100

ندا حیدرپور نجف آبادی؛ علی صفری آق‌قلعه


80. میل در چشمِ جهان‌بینش کشید! (نورالعیون زرّین‌دست و تصحیح آن)

دوره 16، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-130

گلپر نصری؛ یونس کرامتی


82. بررسی تحریرِ فارسی «عجائب المخلوقاتِ» قزوینی (بر اساس نسخۀ مورّخ 699ق)

دوره 17، شماره 64، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-81

ندا حیدرپور نجف‌آبادی


85. تأملی در داستان کیومرث (خشم، جنگ و یا چشمِ کیهان‌خدیو؟)

دوره 13، شماره 57، بهار و تابستان 1395، صفحه 93-107

مهری بهفر


86. گونه‌ای از بازی شطرنج در شاهنامۀ فردوسی و سنجش آن با انواع دیگر

دوره 13، شماره 56، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-120

احمد گلی؛ مهدی رمضانی


87. جست‌وجو در احوال و اشعار مجدالدین همگر

دوره 12، شماره 55، پاییز و زمستان 1393، صفحه 113-148

روح الله خادمی؛ محمد حسین کرمی


88. محافظه‌کاری و حقیقت‌گویی در تاریخ بیهقی

دوره 12، شماره 54، بهار و تابستان 1393، صفحه 137-156

سیما رحمانی فر؛ حسین قاسمی


89. رد پای هویّت ایرانی در شاهنامۀ فردوسی

دوره 11، شماره 53، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-126

نصرت الله رستگار


90. نگاهی به پیشینۀ مطالعات علوم بلاغی در ادبیات عرب

دوره 11، شماره 52، بهار و تابستان 1392، صفحه 103-129

فضل الله رضایی اردانی


91. نویافته‌هایی از تاریخ ادبیات ایران «اعلامى چند از کهگیلویه»

دوره 10، شماره 51، پاییز و زمستان 1391، صفحه 103-119

سید محمد طباطبائی بهبهانی (منصور)


93. بررسی انتقادی کلیات سلمان ساوجی

دوره 9، شماره 49، پاییز و زمستان 1390، صفحه 145-175

وحید عیدگاه طرقبه ای


94. نگاهی دوباره به بازشناسی منابع حکمت‌های عربی امثال و حکم دهخدا

دوره 9، شماره 48، بهار و تابستان 1390، صفحه 91-117

وحید سبزیان‌پور


95. معرّفیِ یک طومارِ نقّالیِ کهن به زبان ترکی

دوره 15، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-149

سجاد آیدنلو


96. تصحیح چند خطا در آثار چاپی سنایی غزنوی

دوره 15، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 101-116

محمود ندیمی هرندی؛ تهمینه عطائی کچوئی


98. کسرۀ بدل از یای نکره، یک ویژگی گویشی ـ رسم‌الخطی

دوره 16، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-128

مسعود راستی‌پور


100. تصحیح متون از منظر اطّلاع‌شناسی

دوره 14، شماره 58، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-108

ایرج فرجی