دو دیوان در وصف طعام از شیرازِ قرن نهم هجری

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 33-58

سید محمدحسین حکیم


معرفی، بررسی و تحلیل تذکرۀ تحفۀ سامی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 43-77

فاطمه توکلی فرد


بررسی نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی اشعار ترکی مولانا

دوره 13، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 47-76

الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری؛ محمدیوسف نیری


رستخیز ناگهان (نقش صناعات صوری در مثنوی معنوی)

دوره 10، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 47-64

فرزاد اقبال


روایت کُردی داستان «شیخ صنعان» و مقایسۀ آن با روایت عطار نیشابوری

دوره 12، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 49-77

سیدآرمان حسینی آب‌باریکی؛ منصور نوروزی مستعلی


حسام‌الدین خویی و نوآوری در قسمیّات

دوره 15، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 49-72

محمود عابدی؛ الوند بهاری


نسخه‌ای معتبر از دیوان سیدحسن غزنوی

دوره 13، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 51-71

عباس بگ‌جانی


ملاحظاتی دربارۀ تحفۀ الملوک و تصحیح مجدّد آن

دوره 16، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 51-74

محمود عابدی


«رسالۀ اثبات وجود صاحب‌الزمان (ع)» نوشتۀ شیخ ‌بهایی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 63-84

رسول جعفریان؛ سید محمدرضا لواسانی


ابیات فهلوی بُندار رازی در جُنگ 14456 کتابخانۀ گنج‌بخش

دوره 16، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 77-92

محمّدصادق خاتمی؛ سلمان ساکت


بعضی ویژگی‌‌های آوایی در تفسیر حدادی

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 59-69

امیرحسین آقامحمدی


اویم ایوک کهن‏‌ترین فرهنگ ایرانی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 65-77

محمود جعفری دهقی


واژه‌های فارسی در دست‌‌نویسی مشکول از تفسیر سورآبادی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 73-100

ندا حیدرپور نجف آبادی؛ علی صفری آق‌قلعه